For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر سید محمد ابطحی فروشانی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشكده مهندسي معدن تلفن : 3915120 311 98+ فکس : 98 313 3912776 وب سایت : سید محمد ابطحی فروشانی
  • استادیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • الکترومغناطیس
  • روشهای میدان پتانسیل
  • لرزه شناسی بازتابی

تحت نظارت وف ایرانی